Ἐγκαινιάζοντας τήν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ σᾶς καλωσορίζουμε ἀλλά καί σᾶς ζητοῦμε συγγνώμη γιά τίς ἐλλείψεις βιβλίων σέ κάποιες ἀπό τίς κατηγορίες πού θά ἐπισκευθεῖτε.

Ἐπισπεύσαμε, ὅμως, τήν ἔναρξη λειτουργίας τῆς βιβλιοθήκης χωρίς νά ἐμποδισθοῦμε ἀπό τήν ἔλλειψη βιβλίων, γιατί δέν θεωροῦμε, ὅτι εἶναι ἔργο μόνο δικό μας , ἤ μιᾶς ὁμάδος ἀλλά ἔργο ὅλων σας.

Δέν θελήσαμε, λοιπόν, νά καθυστερήσουμε γιά νά σᾶς δώσουμε τήν εὐκαιρία νά μᾶς στείλετε ὅσα βιβλία ἔχετε καί σεῖς ὑπ΄ὄψιν σας ἤ στήν κατοχή σας, ἄγνωστα στούς πολλούς ὥστε νά συμβάλλουμε ὅλοι μαζί στόν τάχιστο πλουτισμό τῆς βιβλιοθήκης μας.

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ diakosmitiko

 

Παραδίδουμε σέ σᾶς τούς φιλομαθεῖς Ἐπισκέπτες μας τήν
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ» (elbig.gr),
δημιούργημα τῆς Ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεώς μας στήν Ὀρθοδοξία, πού εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν ἄνθρωπο ἀλλά καί ἡ ἀγάπη πρὀς τίς πάντιμες καί πάνσεπτες Παραδόσεις τοῦ Εὐσεβοῦς Γένους μας.

Σκοπός μας εἶναι νά κάνουμε γιά σᾶς, πού διψᾶτε γιά τήν Ἀλήθεια καί τήν Μάθηση, ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε γιά νά σᾶς γίνουν προσιτά τά δυσεύρετα καί σημαντικά κείμενα, πού βοηθοῦν νά συνειδητοποιήσουμε ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ὑπάρξεώς μας, ποιά εἶναι ἡ Ἱερά καί ἡ κοσμική Ἱστορία μας ἀλλά καί τό πῶς προσπαθοῦν νά μᾶς ἀποπροσανατολίσουν ἀπό τόν σκοπό μας αὐτόν οἱ διαστροφεῖς τῆς Ἀληθείας καί κήρυκες τῆς «ψευδωνύμου» γνώσεως, κατεδαφίζοντες τά Ἱερά καί τά Ὅσια, ἀλλοιώνοντες τά πραγματικά ἱστορικά γεγονότα καί ἀντικαθιστῶντες τήν ἐπιστημονική Ἀλήθεια καί ἀκρίβεια μέ ἐπιστημονικοφανῆ φαντασία!

Ἰδιαίτερη εἶναι ἡ φροντίδα μας καί ἡ μέριμνά μας γιά τά νέα παιδιά τῆς Πατρίδος μας ἀλλά καί τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, τά ὁποῖα – ἰδίως κατά τίς τρεῖς τελευταῖες δεκαετίες– ἔχουν σχεδόν ἀποκοπεῖ ἀπό τίς πνευματικές καί Ἱστορικές μας ρίζες καί Παραδόσεις, θύματα πνευματικῆς κακοποιήσεως ἀπό τούς ἀθρήσκους καί ἀπάτριδες πολιτικούς τῆς Πατρίδος μας.

Γι’ αὐτό θά φροντίσουμε –ὅσο ἀντέχουν οἱ μικρές μας δυνάμεις– νά ἐπεκταθοῦμε σἐ ἀρκετούς ἐπιστημονικούς τομεῖς, ὅπως Μαθηματικά, Ἰατρική, Φυσική, Βιολογία, ὥστε νά καλύψουμε ὅσο τό δυνατόν περισσότερα κενά.

Ἰδιαιτέρα ἔμφαση θά δώσουμε στούς τομεῖς τῆς Θεολογίας καί τῆς Ἱστορίας, πού κατ’ ἐξοχήν κακοποιοῦνται στήν ἐποχή μας.

Στόν τομέα τῆς Ἱστορίας, μάλιστα, ἐγκαινιάσαμε μιά πρωτότυπη κατηγορία, τήν κατηγορία τῆς … «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ»(!), ὅπου ἐκεῖ θά καταχωρίζουμε ὅλες τίς παραχαράξεις τῶν Ἱστορικῶν Γεγονότων τοῦ Γένους μας, πού ἔγιναν κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες!

Ἕνας ἄλλος τομέας πού θά μᾶς ἀπασχολήση πολύ καί θά ἐπιμείνουμε εἶναι αὐτός πού ὀνομάσαμε κατά Θεόν ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ, δηλαδή Τέχνη Διακυβερνήσεως τῶν ἀνθρώπων, πού εἶναι παντελῶς ἄγνωστη, ὄχι μόνο στούς πολλούς ἀλλά ἀκόμη καί στούς θεωρουμένους πιστούς καί εὐσεβεῖς. Ἡ Τέχνη αὐτή ἀπορρέει ἀπό τήν Ποιμαντική τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του καί πρέπει νά τήν ἀσκοῦν οἱ Πολιτικοί Ἄρχοντες συνηρμοσμένοι μέ τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νά ἐπιτύχουν «εἰρηνικόν τό πολίτευμα καί ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν» οἱ πολίτες νά διάγουν «ἤρεμον καί ἡσύχιον βίον ἐν πάσῃ εὐσεβεία καί σεμνότητι ». Δυστυχῶς, ἔχουν ἐπικρατήσει οἱ πολιτικές μέθοδοι τοῦ κόσμου τῆς ἀνομίας καί θά πρέπει νά καταβληθῆ μεγάλη προσπάθεια γιά νά ἀνατραπῆ αὐτή ἡ περί Πολιτικῆς ἀντίληψη, ὡστόσο αἰσθανόμαστε βαθειά ὅτι ἀξίζει καί ἐπιβάλλεται νά γίνη αὐτός ὁ ἀγώνας.

Θά εἴμαστε πρόθυμοι καί ἀνοικτοί σέ κάθε παρατήρηση καί ὑπόδειξή σας, γιατί εἶναι βαθειά μας πεποίθηση πώς δέν ὑπάρχει τίποτε πιό ἀποκρουστικό, ἀπό τόν ἄνθρωπο πού πιστεύει ὅτι εἶναι «ἀλάθητος»! Αὐτό ἐξ ἄλλου, τό ἀποδοκιμάζει καί ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας ἀλλά καί ἡ ὑγιαίνουσα Λογική!

Καί κάτι τελευταῖο. Δέν σᾶς θέλουμε μόνο ἐπισκέπτες καί ἀναγνῶστες ἀλλά καί συνεργάτες! Αὐτό τό ἔργο, μέ τό ὁποῖο καταπιασθήκαμε, ἀπαιτεῖ συνεργασία πολλῶν γιά νά καρποφορήση, ὅπως τό ἀπαιτοῦν οἱ δύσκολες πνευματικές περιστάσεις πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας.
Πρέπει μέ τή συνεργασία ὅλων μας νά γίνη αὐτή ἡ Ἱστοσελίδα
Νέα Μεγάλη τοῦ Γένους μας Σχολή!

 

Καλῶς ὁρίσατε!

 

 idatografima